Taryfy dla ciepła


DECYZJA PREZESA URE NR OWR.4210.5.2024.527.XIX.SK

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.5.2024.527.XIX.SK z dnia 8 kwietnia 2024 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, która zacznie obowiązywać od 21 maja 2024 r. na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło z dnia 8 kwietnia 2024 r. nr 138 dostępnym na stronie: www.bip.ure.gov.pl

Taryfa dla ciepła 2024-2025

Uchwała w sprawie: wprowadzenia do stosowania cen i opłat za ciepło wynikających z maksymalnych cen dostawy ciepła

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłącza 2 x Dn (technologia preizolowana)
50mm
1000,00 zł/mb

TARYFA DLA CIEPŁA (DEFINICJA)

Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


Loading